یادگیری عمیق (Deep Learning) زیرمجموعه ای از یادگیری ماشین است که تا حدودی از رفتار مغز برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و تصمیم گیری تقلید می کند. برای این منظور  یادگیری عمیق از یک ساختار چندلایه از الگوریتم ها استفاده می کند که به آن شبکه عصبی مصنوعی (Artificial neural network) می گویند. شبکه های عصبی مصنوعی با شباهت بسیار کمی به روش شبکه های عصبی مغز عمل می کنند.